Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Hejt wśród dzieci i młodzieży – spot MSWiA skierowany do rodziców

Szanowni Rodzice

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w czasie nauki zdalnej 

Rodzice, w pierwszej kolejności zadbajcie o siebie, bo łatwiej Wam będzie wtedy zadbać o swoje dzieci. Zatroszczcie się nie tylko o naukę, ale też o inne potrzeby, np. wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Możecie korzystać z pomocy pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 3

Można kontaktować się przez maila , dziennik elektroniczny, telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym umówieniu ( najlepiej w czwartek  od 13.30 do 15.30);

Kontakt z pedagogiem szkolnym: e-mail emilia.piechna@zs-p10.tm.pl,  telefon 506082679. 

Zachęcam też do zaglądania na stronę szkoły w zakładkę pedagog szkolny. Umieszczam tam ciekawe materiały, linki.

Drodzy Rodzice, to jest trudny dla nas wszystkich czas. Bądźmy dla siebie wyrozumiali.

 
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego  z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Obecnie taka forma pracy dotyczy klas V - VIII
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie różnorodnych i sprawdzonych narzędzi, przede wszystkim platformy edukacyjnej Classroom oraz dziennika elektronicznego VULCAN. O czym należy pamiętać:

- Zdalne nauczanie nie może polegać  wyłącznie na wskazywaniu i/ lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia;
- Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej;
- Nauczyciele określają sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decydują, które zadania będą podlegały ocenie;
- W trakcie nauczania zdalnego obowiązkiem ucznia jest prowadzenie systematycznych notatek w zeszycie przedmiotowym, regularne uzupełnianie wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń oraz gromadzenie i przechowywanie prac domowych. Nauczyciel ma prawo wglądu w każdy rodzaj tych notatek;
- Informacja na temat przeprowadzanych testów sprawdzających powinna być przekazywana uczniom wcześnie. Nauczyciel powinien określić datę, godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidziany czas na jego wykonanie;
- Uczeń zachowuje prawo do poprawienia ocen ze sprawdzianów i testów w sposób ustalony z nauczycielem;
- wychowawca powinien przekazać rodzicom informacje o możliwości konsultacji (ustalić dzień, godzinę);

Podstawowe zasady pracy zdalnej:

 1. Udział w zajęciach zdalnych jest dla ucznia obowiązkowy. W trakcie zajęć online uczeń ma włączoną kamerkę. Uczestnictwo w lekcjach na platformie edukacyjnej Classroom  będzie monitorowane przez nauczycieli i wychowawców. Potwierdzeniem obecności na zajęciach online jest użycie kamery, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także użycie samego mikrofonu lub czatu.
 2. Rodzic zobowiązany jest zgłosić wychowawcy przez e-dziennik lub telefonicznie o braku możliwości korzystania przez ucznia z kamery lub mikrofonu.
 3. Nauczyciele będą dokumentować swoją pracę poprzez zapis tematu lekcji w dzienniku elektronicznym.
 4. Lekcje będą odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
 5. Lekcje online będą odbywać się na platformie edukacyjnej Classroom i trwać będą nie dłużej niż 45 minut, w uzasadnionych przypadkach nie krócej niż 30 minut.
 6. Wszystkie informacje dotyczące nauczania zdalnego i bieżących spraw klasy będą przekazywane rodzicom przez e-dziennik.
 7. Materiały edukacyjne, wychowawcze i zadania domowe będą przesyłane i odbierane przez Classroom.
 8. Jeżeli uczeń z powodów technicznych nie może uczestniczyć w zajęciach online, rodzic niezwłocznie informuje o tym problemie wychowawcę przez e-dziennik lub telefonicznie
 9. Nieobecności uczniów podczas edukacji zdalnej rodzic usprawiedliwia w sposób ustalony z wychowawcą;
 10. Nauczyciele w czasie pracy zdalnej będą oceniać uczniów zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły.
 11. Uczeń ma obowiązek odesłać zadania domowe i zlecone prace w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, jest oceniany zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania. Wyjątek stanowi wcześniejsze zgłoszenie problemu technicznego przez rodzica do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 12. W przypadku braku sprzętu komputerowego lub Internetu nauczyciel/wychowawca określa indywidualnie z rodzicem/opiekunem drogę przekazywania zadań do wykonania.
 13. Pedagog szkolny będzie dostępny online zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy podanym do wiadomości rodziców i uczniów.
 14. Biblioteka szkolna pracuje w systemie stacjonarnym Aby skorzystać ze zbiorów bibliotecznych należy skontaktować się z bibliotekarzem za pomocą dziennika elektronicznego.
 15. Nieobecność ucznia na zajęciach on- line zaznacza się w e- dzienniku;

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsp10@tomaszow-maz.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły, Lucyną Siudzińską Tel. 793919447

Ponawiam moją prośbę do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Szanowni Państwo, już teraz ogromnie dziękuję za otwartość i gotowość do współpracy w nauczycielami i wychowawcami. Tylko dzięki wzajemnemu wsparciu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas i realizować zadania edukacyjne. Życzę zdrowia i spokoju. Z wyrazami szacunku,  Lucyna Siudzińska- dyrektor szkoły.

 

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 Rzecznik Praw Rodziny