Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Hejt wśród dzieci i młodzieży – spot MSWiA skierowany do rodziców

Szanowni Rodzice

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w czasie nauki zdalnej 

Rodzice, w pierwszej kolejności zadbajcie o siebie, bo łatwiej Wam będzie wtedy zadbać o swoje dzieci. Zatroszczcie się nie tylko o naukę, ale też o inne potrzeby, np. wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Możecie korzystać z pomocy pedagoga, wychowawców i innych nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 3

Można kontaktować się przez maila , dziennik elektroniczny, telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym umówieniu ( najlepiej w czwartek  od 13.30 do 15.30);

Kontakt z pedagogiem szkolnym: e-mail emilia.piechna@zs-p10.tm.pl,  telefon 506082679. 

Zachęcam też do zaglądania na stronę szkoły w zakładkę pedagog szkolny. Umieszczam tam ciekawe materiały, linki.

Drodzy Rodzice, to jest trudny dla nas wszystkich czas. Bądźmy dla siebie wyrozumiali.

 
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego  z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Obecnie taka forma pracy dotyczy klas V - VIII
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie różnorodnych i sprawdzonych narzędzi, przede wszystkim platformy edukacyjnej Classroom oraz dziennika elektronicznego VULCAN. O czym należy pamiętać:

- Zdalne nauczanie nie może polegać  wyłącznie na wskazywaniu i/ lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia;
- Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej;
- Nauczyciele określają sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decydują, które zadania będą podlegały ocenie;
- W trakcie nauczania zdalnego obowiązkiem ucznia jest prowadzenie systematycznych notatek w zeszycie przedmiotowym, regularne uzupełnianie wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń oraz gromadzenie i przechowywanie prac domowych. Nauczyciel ma prawo wglądu w każdy rodzaj tych notatek;
- Informacja na temat przeprowadzanych testów sprawdzających powinna być przekazywana uczniom wcześnie. Nauczyciel powinien określić datę, godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidziany czas na jego wykonanie;
- Uczeń zachowuje prawo do poprawienia ocen ze sprawdzianów i testów w sposób ustalony z nauczycielem;
- wychowawca powinien przekazać rodzicom informacje o możliwości konsultacji (ustalić dzień, godzinę);

Podstawowe zasady pracy zdalnej:

 1. Udział w zajęciach zdalnych jest dla ucznia obowiązkowy. W trakcie zajęć online uczeń ma włączoną kamerkę. Uczestnictwo w lekcjach na platformie edukacyjnej Classroom  będzie monitorowane przez nauczycieli i wychowawców. Potwierdzeniem obecności na zajęciach online jest użycie kamery, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także użycie samego mikrofonu lub czatu.
 2. Rodzic zobowiązany jest zgłosić wychowawcy przez e-dziennik lub telefonicznie o braku możliwości korzystania przez ucznia z kamery lub mikrofonu.
 3. Nauczyciele będą dokumentować swoją pracę poprzez zapis tematu lekcji w dzienniku elektronicznym.
 4. Lekcje będą odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
 5. Lekcje online będą odbywać się na platformie edukacyjnej Classroom i trwać będą nie dłużej niż 45 minut, w uzasadnionych przypadkach nie krócej niż 30 minut.
 6. Wszystkie informacje dotyczące nauczania zdalnego i bieżących spraw klasy będą przekazywane rodzicom przez e-dziennik.
 7. Materiały edukacyjne, wychowawcze i zadania domowe będą przesyłane i odbierane przez Classroom.
 8. Jeżeli uczeń z powodów technicznych nie może uczestniczyć w zajęciach online, rodzic niezwłocznie informuje o tym problemie wychowawcę przez e-dziennik lub telefonicznie
 9. Nieobecności uczniów podczas edukacji zdalnej rodzic usprawiedliwia w sposób ustalony z wychowawcą;
 10. Nauczyciele w czasie pracy zdalnej będą oceniać uczniów zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w statucie szkoły.
 11. Uczeń ma obowiązek odesłać zadania domowe i zlecone prace w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, jest oceniany zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania. Wyjątek stanowi wcześniejsze zgłoszenie problemu technicznego przez rodzica do wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 12. W przypadku braku sprzętu komputerowego lub Internetu nauczyciel/wychowawca określa indywidualnie z rodzicem/opiekunem drogę przekazywania zadań do wykonania.
 13. Pedagog szkolny będzie dostępny online zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy podanym do wiadomości rodziców i uczniów.
 14. Biblioteka szkolna pracuje w systemie stacjonarnym Aby skorzystać ze zbiorów bibliotecznych należy skontaktować się z bibliotekarzem za pomocą dziennika elektronicznego.
 15. Nieobecność ucznia na zajęciach on- line zaznacza się w e- dzienniku;

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsp10@tomaszow-maz.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły, Lucyną Siudzińską Tel. 793919447

Ponawiam moją prośbę do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Szanowni Państwo, już teraz ogromnie dziękuję za otwartość i gotowość do współpracy w nauczycielami i wychowawcami. Tylko dzięki wzajemnemu wsparciu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas i realizować zadania edukacyjne. Życzę zdrowia i spokoju. Z wyrazami szacunku,  Lucyna Siudzińska- dyrektor szkoły.

 

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 Rzecznik Praw Rodziny